kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Eleos wil jou de best mogelijke zorg bieden. Om dit mogelijk te maken werken we volgens een kwaliteitsstatuut. Hierin hebben we afspraken gemaakt over hoe we als Eleos onze zorg organiseren, hoe we werken en wat onze verantwoordelijkheden zijn. Als cliënt, verwijzer of betrokkene van een cliënt weet je hierdoor welke zorg je van ons kunt en mag verwachten.
Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut.
Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut voor jeugd.

Professioneel statuut

Aanvullend op ons kwaliteitsstatuut werkt Eleos met een professioneel statuut. Dit statuut beschrijft hoe Eleos binnen de kaders van wet- en regelgeving verantwoorde zorg biedt aan cliënten en hoe wij hulpverleners en leidinggevenden duidelijkheid en veiligheid bieden. Bekijk hier ons professioneel statuut.

Behandeleffecten

Eleos wil graag weten of een behandeling effect heeft. Daarom vragen we cliënten regelmatig digitaal een vragenlijst in te vullen. Dit is de ROM-vragenlijst (Routine Outcome Monitoring). De vragen gaan over de volgende onderwerpen:  wat is de kwaliteit van uw leven, hoe functioneert u in het dagelijks leven en hoe ernstig zijn de klachten? Door de vragenlijst kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de cliënt. Cliënten ontvangen een vragenlijst voor de start van de behandeling, tussentijds (na 6 behandelgesprekken) en na afloop van de behandeling. De uitkomst van de vragenlijst wordt met de cliënt besproken en als dat nodig is, kan er een aanpassing van de behandeling plaatsvinden.

Cliëntervaringen

Eleos is ook erg benieuwd naar de mening van cliënten. We willen graag weten wat we al goed doen en wat kunnen we verbeteren.

Behandeling

Na afloop van de behandeling bij Eleos vragen we cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit doen wij door cliënten een anonieme en digitale vragenlijst toe te sturen die gaat over de tevredenheid. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Wij meten de cliënttevredenheid met de CQI (Consumer Quality Index). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om uw ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die door alle ggz-zorgaanbieders wordt gehanteerd.

Cliënttevredenheid basis-ggz

De cliënttevredenheid basis-ggz kan worden onderverdeeld in een rapportcijfer en drie deelthema’s: bejegening, samen beslissen en uitvoering behandeling.  In 2020 waardeerden onze cliënten de behandeling in de basis-ggz bij Eleos als volgt:

2020 basis-ggz
bejegening* 4,7
samen beslissen* 3,8
uitvoering behandeling* 4,1
rapportcijfer 7,9

*De scores betreffen een schaalscore op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 het laagste is en 5 de hoogste score.

Wij zijn erg blij met de hoge scores over bejegening. De bejegening wordt al enkele jaren lang zo hoog gewaardeerd, waardoor wij het vertrouwen van cliënten krijgen dat dit een constante positieve factor is in onze behandeling. Het thema ‘Samen beslissen’ scoort wat lager dan andere thema’s. Binnen dit thema wordt vooral een vraag over informatievoorziening aan cliënten bij de start van de behandeling minder hoog gewaardeerd. Hierop zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. De overige 3 vragen over ‘Samen beslissen’ scoren allemaal een 4 of hoger (op een schaal van 1 t/m 5). Ook ‘uitvoering behandeling’ wordt al enkele jaren positief gewaardeerd. Alle scores monitoren wij elk kwartaal, op basis waarvan wij waar mogelijk verbeteringen doorvoeren.

Het gemiddelde rapportcijfer voor onze behandeling (basis-ggz, specialistische ggz en klinische behandeling) was in 2020 een 7,4.

Begeleiding

Bewoners van onze locaties voor begeleid wonen of cliënten die specialistische begeleiding thuis ontvangen, krijgen periodiek het verzoek om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek.

Onze cliënten waardeerden in 2020 het begeleid wonen gemiddeld met een 7,5 en onze thuisbegeleiding met een 8,1. 

Wij zijn blij met deze rapportcijfers en de positieve waardering van onze cliënten. Daarbij zien wij ook verbetermogelijkheden. De onderwerpen die zijn aangedragen door cliënten gebruiken we als input om onze kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren.

Keurmerken