Soms kan het zo zijn dat je niet tevreden bent over de hulp die je bij Eleos hebt gekregen. Dan kun je een klacht indienen. Hieronder vind je een samenvatting van de klachtenregeling van Eleos. Deze regeling beschrijft hoe binnen Eleos wordt omgegaan met klachten.

Definities

In deze regeling komt een aantal termen regelmatig terug:

Klacht: Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de hulp- en dienstverlening van Eleos.

Klager: Met ‘klager’ wordt de persoon bedoeld die de klacht heeft ingediend.

Beklaagde: De ‘beklaagde’ is de medewerker van Eleos tegen wie de klacht is gericht.

Indienen van klachten

Als een klacht is ontvangen, neemt de interne klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact op met de klager. De klachtenfunctionaris probeert dan duidelijkheid te krijgen over de klacht.

De klachtenfunctionaris zal daarnaast toelichting geven over de mogelijkheden voor afhandeling van de klacht. De opties zijn: klachtafhandeling door bemiddeling of klachtbehandeling door de klachtencommissie. In beide gevallen moet de klacht dan – als dat nog niet is gedaan – op papier worden gezet. De interne klachtenfunctionaris kan hierbij ondersteunen.

Bij deze opties kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt:

  • Klagers die een klacht hebben over de zorg, mogen ook altijd direct naar de klachtencommissie gaan.
  • Het is mogelijk dat een externe klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld in plaats van de interne klachtenfunctionaris.
  • Voor het afhandelen van de klacht is inzage in het dossier meestal nodig. De klager zal dan gevraagd worden hiervoor toestemming te geven.
  • Als de klacht ook betrekking heeft op andere organisaties, dan zal de interne klachtenfunctionaris bij toestemming van de klager dit afstemmen met de betreffende organisatie.

Gaat je klacht over een beperking van vrijheid? Of over ‘aantasting van de lichamelijke integriteit’? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de externe klachtencommissie. Dat doe je door te bellen met de klachtenfunctionaris of een mail te sturen naar externeklachtencommissie@eleos.nl.

Klachtafhandeling door bemiddeling

Klachtbemiddeling is erop gericht om samen na te gaan of in goed overleg de oorzaken van de klacht kunnen worden weggenomen. De interne klachtenfunctionaris informeert de betrokkenen hierover en organiseert dit gesprek, maar is zelf niet bij het gesprek aanwezig.

Meestal wordt dit gesprek met de klager en de beklaagde(n) door de regiodirecteur en/of de regiomanager gevoerd. Als de klager dit wenst, kan dit gesprek ook worden gevoerd door de externe klachtenfunctionaris. Het is mogelijk dat de klager zich laat bijstaan door een zelf aan te wijzen (vertrouwens)persoon. Ditzelfde geldt trouwens ook voor de beklaagde.

Na dit gesprek ontvangt de klager een brief, met daarin de status en/of uitkomsten van de klachtafhandeling. Ook deze brief moet binnen de genoemde termijn(en) verzonden zijn. Een afschrift van deze brief gaat ook naar de geneesheer-directeur van Eleos.

De wettelijke termijn waarbinnen dit gesprek moet plaatsvinden, is zes weken na het indienen van een klacht. Als er meer tijd nodig is, dan kan de regiodirecteur of de regiomanager de termijn één keer verlengen met vier weken. Dit moet dan duidelijk worden gecommuniceerd naar de klager.

Behandeling door de klachtencommissie

De behandeling van de klacht door de externe klachtencommissie is gericht op het onderzoeken van de aanleiding van de klacht en een uitspraak te doen over het wel of niet gegrond zijn van de klacht. Ook kan aan Eleos eventueel advies worden gegeven over verbeteringen.

De klachtencommissie bestaat uit personen die niet in dienst zijn van Eleos. Zij hebben deskundigheid op het gebied van wetgeving, psychiatrie dan wel begeleidingsvraagstukken. De interne klachtenfunctionaris informeert de betrokken hierover en organiseert dit gesprek.

De beklaagde(n) wordt gevraagd een ‘verweerschrift’ te schrijven. Dit is een schriftelijke reactie op de klacht. De klachtencommissie komt bijeen tijdens een ‘zitting’. Naast drie leden van de klachtencommissie zijn klager en beklaagde hierbij aanwezig. De interne klachtenfunctionaris is tijdens de zitting als ambtelijk secretaris aanwezig. Het is ook mogelijk dat de klager zich hierbij laat bijstaan door een zelf aan te wijzen (vertrouwens)persoon. Ditzelfde geldt ook voor de beklaagde.

Na de zitting ontvangen alle betrokkenen een brief en het verslag van de hoorzitting, met daarin de status en/of uitkomsten van de klachtafhandeling. Ook deze brief moet binnen de genoemde termijn(en) verzonden zijn. Een afschrift van deze brief gaat ook naar de Raad van bestuur en de geneesheer-directeur van Eleos.

De wettelijke termijn waarbinnen de zitting moet plaatsvinden, is zes weken na het indienen van een klacht. Als er meer tijd nodig is, dan kan de regiodirecteur of de regiomanager de termijn één keer verlengen met vier weken. Dit moet dan duidelijk worden gecommuniceerd naar de klager.

Uitzondering voor verplichte zorg

Een uitzondering is er voor klachten die zijn ingediend op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz). De termijn hiervoor is twee weken, met mogelijkheid tot verlenging met twee weken als de klacht geen gevolgen meer heeft op de situatie van de cliënt. Bij deze klachten heeft de klachtencommissie ook de bevoegdheid een schadevergoeding toe te kennen aan de klager.

Behandeling door de Geschillencommissie

Eleos is aangesloten bij de Geschillencommissie ggz bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Deze commissie behandelt klachten over zorg die is geboden in het kader van de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg. Als klagers vinden dat de klacht onvoldoende is afgehandeld door Eleos, kan de klager hun klacht bij de geschillencommissie indienen. De klager kan hierbij de patiëntenvertrouwenspersoon om ondersteuning vragen.

Meer informatie

Interne klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is te bereiken per mail (klachtenfunctionaris@eleos.nl) of telefonisch (088-8921012). Indien gewenst kun je hier ook de contactgegevens van de externe klachtenfunctionaris opvragen.

Externe klachtencommissie

De gegevens van de externe klachtencommissie kunnen worden opgevraagd bij de interne klachtenfunctionaris.

Formulieren

Als je hier klikt, vind je de volgende documenten met betrekking tot de klachtenprocedure: het klachtformulier, toestemmingsverklaring voor het delen van dossiergegevens, verklaring voor het verlenen van bijstand en een machtiging tot vertegenwoordiging.

Vertrouwenspersoon

Als je het gevoel hebt dat er zaken zijn die jouw herstel in de weg staan, kun je dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Daarover lees je hier meer.

Klachtenreglement

Het volledige klachtenreglement van Eleos kun je hier downloaden.