Diaconaat

Diaconale hulp kan een steuntje in de rug geven bij het werken aan herstel. Diaconaat is heel breed en elk gemeentelid kan deze hulp bieden. Het kan gaan om steun bij activering, bijvoorbeeld een wandelmaatje. Maar ook om sociale, emotionele of praktische steun. Denk aan een gastgezin binnen de gemeente, een luisterend oor, vervoer naar de kerk, of hulp bij het huishouden.

Soms zijn er hiervoor binnen de kerkelijke gemeente al heel veel mogelijkheden

Maar regelmatig is dit ook niet of slechts gedeeltelijk het geval. Daarom heeft Eleos tools ontwikkeld. Deze tools kunnen het opzetten van een steunsysteem binnen de kerk/geloofsgemeenschap gemakkelijker maken. Je vindt hieronder een beschrijving plus download van de tools.

  • Routeplanner

Hoe zet je een goed werkend steunsysteem op binnen de kerkelijke gemeente? Deze routeplanner brengt in beeld wat er nodig is: vanaf het vormen van een werkgroep, via het waarborgen van randvoorwaarden, tot een stabiel functionerend netwerk. Je kunt de stappen naar eigen inzicht aanpassen aan de situatie in de kerk/geloofsgemeenschap ter plaatse.


Download Routeplanner

  • Flyer risico’s en aandachtspunten

De inzet van steun vanuit de kerkelijke gemeente aan mensen met psychische problematiek, kent soms risico’s. Of het kan samengaan met onwenselijke gevolgen voor de hulpvrager of de vrijwilliger die de hulp biedt. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting, afhankelijkheid, moeilijk verstaanbaar of risicovol gedrag, of (dreigende) suïcidaliteit. Deze flyer geeft een opsomming van deze risico’s en aandachtspunten.


Download flyer

  • Brochure Tips & Tools

Het kan best lastig zijn binnen de kerk/geloofsgemeenschap om te gaan met psychische problematiek. Bijvoorbeeld door onwetendheid, schaamte, angst voor stigma of een taboe op psychische problemen. Deze brochure geeft praktische tips en tools om de ruimte voor mensen met psychische problemen binnen de kerkelijke gemeente te vergroten.


Download brochure

  • Voorbeelden

Soms weet je wel dat er hulp nodig is, maar is het moeilijk te benoemen hoe die hulp er dan uit zou moeten zien. Daarom zijn per levensgebied voorbeelden van steun op een rij gezet. Deze voorbeelden kunnen een gemeentelid met psychische klachten helpen om aan te geven welke hulp nodig of gewenst is. Ook kan het vrijwilligers ideeën geven hoe je iemand mogelijk kunt ondersteunen.


Download voorbeelden

  • Hulpvraagformulier

Hulp vragen kan een drempel zijn. Dit hulpvraagformulier kan ingezet worden om een aanvraag voor hulp vanuit de kerkelijke gemeente te doen. Maar ook om gemaakte afspraken vast te stellen. Zo is voor iedereen duidelijk wie, wanneer, hoe vaak en hoe lang de hulp gaat bieden.


Download hulpvraagformulier

  • Evaluatieformulier

Regelmatige evaluatie van de geboden hulp is voor alle partijen belangrijk, zoals te lezen is in de Routeplanner. Dit evaluatieformulier kan hierbij helpen. Het brengt het effect van de geboden steun in kaart. Maar ook eventuele aandachtspunten voor het vervolg.


Download evaluatieformulier

  • Privacyverklaring

Delen met een medegemeentelid wat je worstelingen zijn, maakt je kwetsbaar en vraagt vertrouwen. Soms is dat een (te) grote stap voor iemand die hulp nodig heeft. Het tekenen van een privacyverklaring door de kerkelijk vrijwilliger, kan veiligheid bieden en helpend zijn om dit vertrouwen op te bouwen.


Download privacyverklaring

Misschien aarzel je om hulp te bieden

Dat kan zo zijn wanneer je weinig kennis hebt van psychische problemen. Of wanneer je van jezelf weet dat je moeite hebt je grenzen aan te geven. Eleos biedt daarom ondersteuning. Lees meer over toerustingsmogelijkheden bij psychische problemen in de kerkelijke gemeente.