Sto­ring Zorg­do­mein­ver­wij­zin­gen

Af­ge­lo­pen tijd is er een sto­ring ge­weest in het mail­sys­teem bij Ele­os. Hier­door zijn de ver­wij­zin­gen van­uit Zorg­Do­mein naar Ele­os niet bin­nen­ge­ko­men in de pe­ri­o­de van 29 april t/m 11 mei.

Het is he­laas niet mo­ge­lijk om de­ze mails als­nog bin­nen te la­ten ko­men van­uit Zorg­Do­mein. Zorg­Do­mein heeft van­we­ge de AVG na­me­lijk geen in­za­ge in de cli­ënt­ge­ge­vens. Wij kun­nen al­leen sum­mie­re in­for­ma­tie op­vra­gen over de ver­wij­zing. Za­ken als naam, BSN-num­mer en der­ge­lij­ke kun­nen we he­laas niet op­vra­gen.

In el­ke re­gio is aan Zorg­re­gi­stra­tie en Toe­gang ge­vraagd om con­tact op te ne­men met de ver­wij­zers met het ver­zoek om de ver­wij­zing in Zorg­Do­mein te her­zen­den.