Sa­men­wer­kings­ver­band gz-op­lei­ding re­gio Zwol­le van start

Een nieu­we stap in on­ze gz-op­lei­ding. Op 15 maart on­der­te­ken­den we na­mens Ele­os een over­een­komst om sa­men te wer­ken bij de gz-op­lei­ding in de re­gio rond Zwol­le.

De sa­men­wer­king is be­doeld om de kwa­li­teit van op­lei­den te ver­be­te­ren
Dat wordt ge­daan door ver­bre­ding van de op­lei­ding en werk­er­va­ring in de re­gio. Zo­dat we goe­de pro­fes­si­o­nals voor de ver­schil­len­de in­stel­lin­gen/sec­to­ren kun­nen op­lei­den. Bij­ko­mend voor­deel is ver­ster­king van de sa­men­wer­king tus­sen de in­stel­lin­gen. Ook lan­de­lijk is de­ze ont­wik­ke­ling van (in­ter­sec­to­ra­le) sa­men­wer­kings­ver­ban­den te zien; de­ze slui­ten aan bij het pro­ject TOP-op­lei­dings­in­stel­lin­gen, met zo­ge­naam­de ‘proef­tui­nen’.

Dit sa­men­wer­kings­ver­band is tus­sen ver­schil­len­de sec­to­ren
We wer­ken hier­in sa­men met ou­de­ren­zorg/VVT, ge­han­di­cap­ten­zorg, zie­ken­huis, epi­lep­sie­cen­trum, re­va­li­da­tie en jus­ti­ti­eel ka­der. In eer­ste in­stan­tie is de­ze sa­men­wer­king voor de op­lei­ding tot ge­zond­heids­zorg­psy­cho­loog, maar dit kan ook wor­den uit­ge­breid naar sa­men­wer­king van de op­lei­din­gen tot psy­cho­the­ra­peut, kli­nisch psy­cho­loog en kli­nisch neu­ro­psy­cho­loog.

De­ze in­stel­lin­gen in de re­gio on­der­te­ken­den het sa­men­wer­kings­ver­band
Di­m­en­ce Groep, Len­tis, Stich­ting Zorg­spec­trum Het Zand, Stich­ting Ele­os (chris­te­lij­ke ggz), Zon­ne­huis­groep IJs­sel-Vecht, In­terakt­Con­tour, Isa­la Zie­ken­huis, SEIN, Zorg­groep So­lis, Tra­jec­tum, Plu­ryn, PI Zwol­le, Vo­gel­lan­den, IJs­sel­heem.