ggz-ap­p­wij­zer is li­ve

De Ne­der­land­se ggz en MIND hebben www.ggzap­p­wij­zer.nl gelanceerd. De­ze si­te laat zien hoe apps voor een be­te­re psy­chi­sche ge­zond­heid sco­ren op be­trouw­baar­heid, vei­lig­heid en ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid.

Hier­mee ko­men de ini­ti­a­tief­ne­mers te­ge­moet aan de wens van be­han­de­la­ren en cli­ën­ten om meer over­zicht en in­zicht te krij­gen in het steeds gro­te­re aan­bod van men­ta­le ge­zond­heids­apps. De ge­zond­heids­apps kun­nen op een laag­drem­pe­li­ge ma­nier on­der­steu­nen in de ver­schil­len­de fa­sen van her­stel en on­der­steu­ning bij psy­chi­sche klach­ten. Niet al­leen bij de dia­gno­se, be­han­de­ling en na­zorg, maar ook eer­der, wan­neer ie­mand be­gin­nen­de psy­chi­sche pro­ble­men er­vaart. Daar­naast kun­nen apps pre­ven­tief wer­ken en bij­dra­gen aan een be­te­re men­ta­le ba­lans. De ggz-ap­p­wij­zer maakt de kwa­li­teit van een app in­zich­te­lijk. Dat is waar­de­vol­le in­for­ma­tie voor men­sen die hun men­ta­le veer­kracht wil­len ver­ster­ken, men­sen met be­gin­nen­de psy­chi­sche klach­ten, cli­ën­ten in de ggz en zorg­ver­le­ners.