dr. Hanneke Schaap-Jonker bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is per 1 oktober 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De bijzondere leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie is mogelijk gemaakt door het Kennisinstituut Christelijke ggz, een initiatief van Eleos en De Hoop ggz.

Re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof
De leer­op­dracht richt zich op wat re­li­gie en/of le­vens­be­schou­wing psy­cho­lo­gisch ge­zien met men­sen doet, en wat men­sen psy­cho­lo­gisch ge­zien doen met re­li­gie en le­vens­be­schou­wing. Dit wordt on­der­zocht in de con­text van psy­cho­pa­tho­lo­gie. Psy­chi­a­trie en ver­sla­vings­zorg zijn daar­mee zowel ob­ject van on­der­zoek als toe­pas­sings­ge­bied. Abwin Lu­teijn, be­stuur­der van Eleos: ”Deze leer­stoel is een unie­ke mo­ge­lijk­heid om het we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof naar een hoger ni­veau te til­len en onder de aan­dacht te bren­gen bij pro­fes­si­o­nals en een bre­der pu­bliek. De bij­zon­de­re staat van dienst van Han­ne­ke maakt haar de uit­ge­le­zen per­soon om hier ver­der vorm aan te geven en is een ver­dien­de kroon op haar eer­de­re werk. Wij kij­ken reik­hal­zend uit naar de op­breng­sten van deze sa­men­wer­king.”

Over Han­ne­ke Schaap-Jon­ker
Han­ne­ke Schaap-Jon­ker (1977) stu­deer­de psy­cho­lo­gie en god­ge­leerd­heid aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. In 2008 pro­mo­veer­de ze aan de Pro­tes­tant­se The­o­lo­gi­sche Uni­ver­si­teit te Kam­pen op een proef­schrift over de rol die psy­cho­lo­gi­sche fac­to­ren spe­len in de be­te­ke­nis die de preek voor hoor­ders krijgt. Na als uni­ver­si­tair do­cent gods­dienst­psy­cho­lo­gie aan de PThU te heb­ben ge­werkt, ver­vul­de ze de­zelf­de func­tie tus­sen 2010 en 2015 aan de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. Daar­naast werk­te zij van 2009 tot 2014 als on­der­zoe­ker en on­der­zoek coördi­na­tor in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg (ggz). Sinds 2014 is Han­ne­ke rec­tor van het Ken­nis­in­sti­tuut chris­te­lij­ke ggz (Kicg), on­der­deel van Eleos en De Hoop ggz. Zij houdt zich daar voor­al bezig met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek, zor­g­in­no­va­tie en trai­ning.  Op 26 september pro­mo­veert zij bij de VU op een on­der­zoek naar gods­beel­den van psy­chi­a­tri­sche patiënten.

Foto: Anton Dommerholt