vanuit de cliëntenraad

Ik veronderstel dat het herkenbaar is, als ik opmerk dat een psychische ziekte de baarmoeder is van allerlei aanverwante problemen. Vooral op het sociale vlak kan dit een zware wissel trekken. Vaak komen gezinsrelaties onder spanning te staan. De vriendenkring dunt behoorlijk uit. Collega’s verliezen na korte of langere tijd hun interesse. En binnen de kerkelijke gemeenschap gaat men onbegrepen zijn of haar weg. Dit alles kan er zelfs toe leiden dat iemand in een volslagen isolement terechtkomt. Het is onder deze, en nog andere niet benoemde, omstandigheden dat een cliënt zijn hulp zoekt bij een organisatie als Eleos.

Aan Eleos, dat zich onderscheidt van andere ggz-instellingen door haar christelijke identiteit, de taak om in te spelen op de vaak complexe problematiek. Het aanbod dat Eleos qua hulpverlening biedt, dient zorgvuldig te worden afgestemd op de vraag van de cliënt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat elke behandelmethode overeenkomt met de wens van de hulpvrager. Het komt voor dat iemand iets wil wat helemaal niet goed voor hem is. Wederzijds vertrouwen tussen behandelaar en cliënt is daarom cruciaal, zeker waar het gaat om het opstellen van een constructief behandelplan. De cliëntenraad van Eleos heeft dan ook sterk gepleit voor het invoeren van een ‘klik-moment’ tussen hulpverlener en hulpvrager.

het werk van de cliëntenraad

De cliëntenraad is de verbindende schakel tussen de cliënt en de organisatie. De raad vergadert elke eerste donderdag van de maand om deze verbinding in stand te houden en waar mogelijk te verstevigen. De leden van de raad zijn meestal cliënt of ex-cliënt. De voornaamste werkzaamheden bestaan uit signaleren, monitoren, toetsen, adviseren en bewaken.

Om signalen op te vangen is contact met de achterban, de cliënten van Eleos, noodzakelijk. Dit is een terugkerend agendapunt. Er zijn verschillende manieren waarop de cliëntenraad geïnformeerd kan worden:

  • door het analyseren en bespreken van cliënttevredenheidsonderzoeken;
  • het bezoeken van een woonvorm of locatie om uiting te geven aan betrokkenheid en/of om met cliënten en medewerkers in contact te komen;
  • via contacten met individuele cliënten;
  • via overleg met de patiënten- en cliëntenvertrouwenspersonen; en via de landelijke themadagen van de cliëntenraad.

monitoren beleid

Het monitoren van het beleid van Eleos, voornamelijk waar het gaat om cliëntenbelangen, is een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenraad. Maandelijks is er overleg met de Raad van Bestuur en halfjaarlijks met de Raad van Toezicht. Verschillende medewerkers van Eleos bezoeken regelmatig de vergaderingen om inzicht te geven in zaken waar ze mee bezig zijn. Ook heeft de cliëntenraad inzage in de verslagen van de vergaderingen van het CMT (Centraal Management Team).

Het zal duidelijk zijn dat alle informatie die de cliëntenraad bereikt, zorgvuldig wordt getoetst. Steeds wordt het hulpaanbod van Eleos gewogen om te bepalen of het op de juiste manier afgestemd is op de behoefte van de cliënt. Steeds vaker doet de organisatie een beroep op de raad om deel te nemen aan het ontwikkelen van bepaalde modules en zitting te nemen in commissies. Sinds kort heeft een lid van de cliëntenraad zitting in de commissie MIZ (Melding Incidenten Zorg). Recent nog had de cliëntenraad inbreng bij het opnieuw vaststellen van de reglementen met betrekking tot de klachtenprocedure.

adviserende rol

Ook heeft de cliëntenraad een adviserende rol. Over tal van beleidsstukken wordt door Eleos advies gevraagd. Na zorgvuldige bestudering en bespreking geven we een positief of soms ook een negatief advies. Deze adviezen laten we vaak vergezeld gaan van aanbevelingen. Naast gevraagd advies komt het voor dat de cliëntenraad een ongevraagd advies geeft. Een goede en transparante verstandhouding tussen Raad van Bestuur en cliëntenraad draagt ertoe bij dat er vrijwel altijd een oplossing, waarin iedereen zich kan vinden, wordt gevonden. De cliëntenraad adviseert ook bij de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

“de cliëntenraad is de verbindende schakel tussen de cliënt en de organisatie”

Ten slotte is er de functie van ‘waakhond’. De cliëntenraad bewaakt allerlei processen op het gebied van zorg en hulpverlening. Als de raad van mening is dat het belang van de cliënt in gevaar komt of in het geding is, laten we de alarmbellen rinkelen.

persoonlijk

Persoonlijk mag ik al bijna zeven jaar deel uitmaken van de cliëntenraad van Eleos. Na een periode van zo’n tien jaar, waarin ik te kampen had met een zware depressie en na een intensief traject naar herstel, kwam ik in de gelegenheid om iets voor mijn lotgenoten te betekenen. Het cliëntenraadswerk is voor mij allerminst een bijbaantje of puur vrijwilligerswerk. Het is een missie. Door persoonlijke ervaringen weet ik wat het is om cliënt te zijn. De kwetsbare en afhankelijke positie waarin zij zich bevinden, is mij niet vreemd. Om op deze manier wat voor de ander te betekenen kost veel tijd en vergt de nodige energie, maar het geeft ook veel voldoening. Daarnaast heeft het mij enorm geholpen bij mijn herstel. Ook op mijn huidige plaats in de maatschappij heb ik veel voordeel van het werk voor de cliëntenraad.

Ik kan en wil het werk van de cliëntenraad van harte aanbevelen bij cliënten en ex-cliënten. Wel wil ik benadrukken dat alleen ervaring niet genoeg is. Naast ambitie en enthousiasme is het noodzakelijk om enigszins los te zijn van je persoonlijke problematiek om wat te kunnen betekenen voor de ander.

Kees van Iwaarden, lid centrale cliëntenraad Eleos

de centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Eleos. De cliëntenraad praat mee over beleidszaken en is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De cliëntenraad is de enige partij die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) levert de wettelijke basis voor inspraak en medezeggenschap door de cliëntenraad.