Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht

Komt u onze Raad van Toezicht versterken? Wij hebben plaats voor twee nieuwe leden.

Over Eleos

Eleos is een landelijk werkende instelling voor christelijke geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Dat doen we door ggz-behandeling (basis-ggz en specialistische ggz), thuisbegeleiding en begeleid wonen. Daarnaast hebben we in Bosch en Duin een behandelcentrum voor (dag)klinische behandeling en opname en bieden we met e-mind online basis-ggz aan.

Bij Eleos werken christelijke professionals, die hun werk doen vanuit hun geloof in God. Bij Eleos zijn we ervan overtuigd dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Eleos bestaat uit zes leden, die benoemd worden voor een termijn van vier jaar. Daarbij is er de mogelijkheid om deze termijn een keer te verlengen.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur en vervult dan ook de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt in een verhouding van vertrouwen en met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheid.

Minimaal twee keer per jaar is er een overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ook bezoeken leden van de Raad van Toezicht regelmatig locaties van Eleos.

Wie zoeken wij?

De Raad van Toezicht is samengesteld op grond van profielschetsen, waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden. Vanwege het aflopen van de termijn, ontstaan er twee vacatures:

Een algemeen lid (financieel profiel), iemand die:

  • kennis van en inzicht in de externe financieringsstromen van zorgorganisaties heeft;
  • inzicht heeft in financiële zaken, jaarrekening en begroting van een zorginstelling.

Een algemeen lid (zorginhoudelijk profiel), iemand die:

  • werkzaam is of ruime ervaring heeft in zorg en/of wetenschap;
  • beschikt over kennis van actuele ontwikkelingen en innovatie in de zorg;
  • beschikt over expertise en ervaring in kwaliteitsbewaking in complexe zorgorganisaties.

Om deze rol goed uit te voeren, beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en bezit u bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten. Ook heeft u werkervaring in complexe organisaties en heeft u inzicht in de spanning en kansen in de relatie tussen markt en publieke doelen. Verder beschikt u over een actief bestuurlijk netwerk, bent u maatschappelijk actief en heeft u affiniteit met de doelstelling en identiteit van Eleos. U bent een teamspeler, betrouwbaar, opbouwend-kritisch en u staat open voor kritische (zelf)reflectie.

We verwachten dat u de protestants-christelijke grondslag van Eleos onderschrijft. We zoeken bij voorkeur leden die actief belijdend lid zijn van een van deze kerkgenootschappen: Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Interesse of solliciteren?

Meer informatie over het uitgebreide profiel, de procedure en bezoldiging kunt u hier downloaden. 

Heeft u algemene vragen? Dan kunt u terecht bij dhr. H. Jochemsen, per e-mail: hjochemsen52@gmail.com.

Vragen over het zorginhoudelijk profiel kunt u stellen aan mw. M.R. Koopman-Draijer, telefonisch via 06–204 580 17 of per e-mail marieke@optimistbv.nl.

Vragen over het financieel profiel kunt u stellen aan dhr. N. Gerritsen, telefonisch via 06-53 121 515 of per mail ngerritsen@solcon.nl.

U kunt solliciteren tot 2 september 2019 door een brief met persoonlijke motivatie en cv te sturen naar: marianne.linge@eleos.nl.