zorg vanuit identiteit verbetert hulp aan cliënt

Arthur Hegger werkt sinds 2016 als klinisch psycholoog en regionaal beleidspsycholoog bij Eleos. Sinds hij in 1984 bij het latere GLIAGG aan de slag ging, heeft hij zich altijd ingezet om de kracht van levensbeschouwing een plaats in behandelingen te geven, vertelt hij.

Hij is dan ook blij dat hij bij Eleos vanuit een christelijke herstelvisie mag werken, omdat die een relationeel karakter met diepe wortels in het christelijk erfgoed heeft. „Eleos’ herstelvisie heeft twee onderstromen. De eerste heeft te maken met de klassieke geloofsbelijdenis: ‘Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’ (Johannes 6:47).”

“Het geloof rust niet in menselijke ervaring, maar in Iemand, Die tot ons is gekomen. Dat gekend-zijn geeft een bestaansgrond en tempert onze angsten. De tweede stroming komt voort uit Jezus’ woorden in Johannes 8:32: ‘De waarheid zal u vrijmaken’. Je hebt als behandelaar en cliënt dus de ruimte om onderzoek te doen naar je eigen motieven en die van anderen. Je kunt woorden geven aan de menselijke ervaring. Ook onze godsdienstige gevoeligheden kunnen we onder de loep nemen. Als ze in de weg zitten, kun je ze een halt toeroepen. Dat is voor veel mensen overigens wel erg spannend.”

  Arthur Hegger

beproeving van God

Arthur noemt er een voorbeeld van: een cliënt die al heel lang zeer geïsoleerd leeft en een lange geschiedenis van mislukkingen in contacten heeft. „Hij heeft last van lawaai en meent dat mensen expres schreeuwen om hem te pesten. Hij beleeft dit als een beproeving van God om hem geduld te leren. Hij vertelt hoe hij Psalmen reciteert en herhaalt steeds weer: ‘Heere Jezus, ontferm U over mij’. Ik zie zijn oefeningen als verlangen naar leven. Na enige tijd meldt hij dat hij iemand aardig vindt, maar daar niet mee om weet te gaan.”

In dit voorbeeld zie je dat je als psycholoog iemand helpt in een geestelijke strijd waar ernstige psychische problematiek onder schuilt. Alleen pastoraat bieden had de man tekort gedaan. Niet ingaan op zijn geestelijke problemen had hem weggejaagd. Als je zowel de geestelijke als de psychische problematiek mag benoemen en bespreken, zoals ik bij Eleos mag doen, kun je cliënten wél goed helpen.”