Herstelgroep jongeren

Er komt een her­stel­groep spe­ci­fiek voor jon­ge­ren in de leef­tijd van 15 tot 19 jaar. In een her­stel­groep wer­ken (oud-)cli­ën­ten on­der lei­ding van 2 men­sen met er­va­ring met psy­chi­sche klach­ten aan hun her­stel. Op maan­dag­avond 19 sep­tem­ber op lo­ca­tie Ede start de her­stel­groep voor jon­ge­ren.

Je staat er niet al­leen voor

Al lan­ge­re tijd leef­de de wens het ma­te­ri­aal en de op­zet te ver­ta­len naar een her­stel­groep spe­ci­fiek voor jon­ge­ren, en die wens wordt nu wer­ke­lijk­heid! ‘On­der­zoe­ken be­ves­ti­gen dat jon­ge­ren door de co­ron­a­pan­de­mie, meer dan an­de­re leef­tijds­groe­pen, men­ta­le ge­zond­heids­pro­ble­men zo­als een­zaam­heid, som­ber­heid en angst er­va­ren. Door jon­ge­ren met el­kaar in con­tact te bren­gen en psy­chi­sche klach­ten be­spreek­baar te ma­ken, kun­nen zij her­ken­ning en er­ken­ning vin­den bij el­kaar’, zegt er­va­rings­wer­ker Hen­ri­ët­te Vin­ke. ‘Jon­ge­ren kun­nen het ge­voel heb­ben dat waar zij door­heen gaan niet voor an­de­ren te be­grij­pen is.
Het idee van de her­stel­groep is om met sup­port en hulp van groeps­ge­no­ten en twee er­va­rings­wer­kers de jon­ge­ren te la­ten wer­ken aan hun per­soon­lij­ke doe­len en hen te la­ten in­zien dat ze er niet al­leen voor staan. Bo­ven­dien kun­nen ze door het uit­wis­se­len van hun ei­gen er­va­ring op het ge­bied van her­stel an­de­ren hel­pen en zo mer­ken dat ze van waar­de zijn’, voegt Eli­ce Ke­ij­zer toe. Zij weet ook hoe het is om als jon­ge­re te wor­ste­len met psy­chi­sche klach­ten.

Meld jon­ge­ren aan!

De her­stel­groep voor jon­ge­ren start op maan­dag­avond 19 sep­tem­ber. Zo­wel cli­ën­ten als jon­ge­ren die hun be­han­de­ling al heb­ben af­ge­rond zijn wel­kom in de­ze groep, die el­ke twee we­ken sa­men­komt. In to­taal gaat het om acht bij­een­kom­sten. Wil je meer in­for­ma­tie of weet je een jon­ge­re die baat kan heb­ben bij de­ze groep, laat dat dan we­ten door een e-mail te stu­ren naar eli­ce.ke­ij­zer@ele­os.nl.