24 november 2022

Ele­os heeft weer nieu­we er­va­rings­wer­kers er­bij

Op 23 no­vem­ber ont­vin­gen 11 deel­ne­mers uit han­den van Helma de Vries en mij het cer­ti­fi­caat Wer­ken met ei­gen er­va­ring bij Ele­os.

Zij kun­nen nu als er­va­rings­wer­kers aan de slag bij Ele­os
Daar­voor volg­den zij eze trai­ning van 13 bij­een­kom­sten. Daar­in be­han­de­len we wat no­dig is om te wer­ken aan her­stel met groe­pen. Zo­dat de er­va­rings­wer­ker een her­stel­groep kan be­ge­lei­den. We fe­li­ci­te­ren de deel­ne­mers met het be­ha­len van hun cer­ti­fi­caat. 1 cur­sist kon door ziek­te niet aan­we­zig zijn bij de uit­rei­king.

Kijk ook eens de­ze vi­deo
Al eer­der maak­ten we de­ze vi­deo over er­va­rings­wer­kers bij Ele­os.