Eleos zoekt twee leden voor de raad van toezicht

Over Eleos

Eleos is een landelijk werkende instelling voor christelijke geestelijke gezondheidszorg. De identiteit van Eleos is verankerd in het christelijke geloof. Een belangrijk deel van de zorgverlening van Eleos wordt dus verleend aan cliënten met een christelijke achtergrond. Eleos staat vanzelfsprekend ook open voor cliënten zonder deze achtergrond. In navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid biedt Eleos op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. De hulpverlening van Eleos heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. De hulp komt tot stand in nauwe samenspraak met de hulpvragers. Daarbij wordt zo goed mogelijk aangesloten bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en wordt verbinding gezocht met hun omgeving.

De christelijke identiteit komt onder andere tot uitdrukking in:

 • het uitgaan van een christelijke visie op de mens, op het lijden en op zorg;
 • het hanteren van christelijke normen en waarden in combinatie met professioneel beroepsmatig handelen;
 • het betrekken van de christelijke geloofsovertuiging en -beleving van de cliënt bij de hulpverlening, waar dit de hulpverlening ten goede komt;
 • het nastreven van een goede afstemming tussen hulpverlening en kerkelijk pastoraat met erkenning van de eigen verantwoordelijkheden van beide terreinen;
 • het bevorderen van een christelijk leefmilieu, met name in verblijfssituaties zoals de kliniek en de woonvormen, o.a. door ruimte te geven aan gebed en Bijbellezen, het bijwonen van kerkdiensten, keuzes op het terrein van mediagebruik.

Naast professionele ambulante hulpverlening op verschillende plaatsen in het land heeft Eleos in Bosch en Duin een kliniek met ongeveer 50 bedden. Naast kortdurende verblijven vinden in de kliniek dagbehandelingen plaats. Door onder meer de hoogstaande kwaliteit van zorg- en hulpverlening is de vraag groot. De omvang van het collectief verzekerde aanbod staat onder druk. Bepaalde diensten zullen daardoor privaat worden gefinancierd of zorgaanbieders leveren daardoor bepaalde producten niet meer.

Een andere kerntaak is het aanbieden van beschermd/begeleid wonen aan jongeren en volwassenen. Hierbij wordt heel nauwgezet gekeken naar de identiteit. Bewoners moeten zich thuis voelen; er moet sprake zijn van veiligheid en geborgenheid. Woonvormen zijn er in Assen, Ede, Ermelo, Hendrik-Ido-Ambacht, Gouda, Kampen, Kapelle, Kesteren en Middelburg. Daarnaast biedt Eleos ook specialistische woonbegeleiding aan huis. In het kader van de ambulantisering en de ‘ketenzorg’ zoals Eleos deze vormgeeft, past deze activiteit in het zorgaanbod. De gemeenten bezuinigen fors op de tarieven van dit product, waardoor de exploitatie en daarmee de continuïteit van dit product onder druk komt te staan.

Eleos is gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm. Het certificaat heeft betrekking op alle onderdelen van Eleos. Ook voert Eleos het Keurmerk Christelijke Zorg. Dit keurmerk heeft als doelstelling kwaliteit en identiteit van christelijke zorg inzichtelijk te maken. Het keurmerk geeft aan dat de gegeven identiteit geborgd is in het gehele beleid van de organisatie.

Vernieuwing

Eleos heeft enkele jaren geleden de bedrijfsvoering ingrijpend verbouwd, waardoor er weer een gezond rendement (tussen 1 en 5% van de omzet) gemaakt wordt. Nog wezenlijker is echter haar vernieuwende visie op de rol van de ggz in de samenleving. Eleos gelooft in de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. In haar filosofie wordt veel aandacht besteed aan het herstel van het sociale systeem om de cliënt heen. Systeemaanpak, outreachend werken en concreet opleiden van ambtsdragers zijn hier voorbeelden van. Eleos houdt spreekuren op scholen en organiseert FACT- of IHT-teams. Vanwege de sterk verspreide doelgroep kan dit niet overal fysiek, dus zet Eleos maximaal in op e-health. In plaats van klinische opname van kinderen biedt Eleos samen met scholen en De Hoop ggz een deeltijd behandeling in Ede, terwijl eenzelfde aanbod ontwikkeld wordt voor Dordrecht. Beschermende woonvormen zijn niet langer gesloten bastions waar mensen met een levenslange indicatie ‘veilig’ kunnen verblijven, maar worden ingericht als trainings- en activeringscentra waar cliënten een tijdelijke time out kunnen krijgen, maar daarna instromen in programma’s gericht op het opbouwen van zelfstandigheid in wonen, zelfredzaamheid in sociale interactie en zelfvoorziening door arbeidsparticipatie. Tevens gaan de woonvormen functioneren als tijdelijke terugvalplek voor als het even niet meer gaat in de voor de cliënten toch vaak onnavolgbare buitenwereld.

Wetenschappelijke evidentie

Bovenstaande vernieuwingen zijn eerste resultaten. Eleos hecht echter aan een stevige basis onder de zorgverlening. Eleos wil absoluut state of the art ggz leveren en leidend zijn op het grensvlak geloof en psychisch (dis)functioneren. Dit betekent zelf wetenschappelijk onderzoek doen op dit terrein, ingesleten paden ter discussie stellen, goede medewerkers opleiden of binnen halen. Onderzoeksresultaten omzetten in methodiekontwikkeling en kennisoverdracht zowel intern als in het kerkelijk netwerk. Het Kennisinstituut christelijke ggz doet op dit terrein belangrijk werk.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn vervat in een samenhangend ontwikkelprogramma gericht op vakmatige vernieuwing, identiteitsversterking, het innovatieprogramma en de totaal vernieuwde bedrijfsvoering. Eleos wil een vernieuwende rol hebben in het kader van identiteit en een herstelgerichte benadering. Mede hierdoor is Eleos een gewaardeerde partner voor alle zorgverzekeraars en 186 gemeenten. Vanwege de groei van de organisatie zoekt Eleos medewerkers die de schouders willen zetten onder de bovenstaande ambities.

Organisatiestructuur

Eleos kent een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder draagt de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van Eleos in totaliteit en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vervult een actieve rol t.a.v. de strategie en de maatschappelijke functie van Eleos. Medezeggenschap binnen de organisatie wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

De organisatie heeft haar structuur aangepast aan de nieuwe context. De indeling in de clusters behandeling en begeleiding is verlaten en hiervoor is inmiddels een integrale regiostructuur in de plaats. Uitgangspunten voor het organisatiemodel zijn korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn gelegd, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en behandelaren voor tactische en operationele aangelegenheden.

Kerncijfers 2016

In 2014 maakte Eleos een omslag naar een renderende organisatie waarin de kern van Eleos, de relatie tussen geloof en psyche, weer centraal kwam te staan. De financiële positie is gezond.

aantal medewerkers: 562 (387 fte)

totale bedrijfsopbrengsten: €37,7 miljoen

netto financieel resultaat: €3,89 miljoen

Raad van toezicht

Het toezicht in de zorg heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds is de formele inhoud van de verantwoordelijkheden van bestuur en toezichthouders uitgewerkt in de Zorgbrede Governance Code. Anderzijds zijn bestuurders en toezichthouders zich bewust van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de organisatie met verscherpte aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur.

In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De raad van toezicht van Eleos bestaat uit zes personen. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Minimaal twee maal per jaar is er een overleg met zowel de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Met de raad van bestuur is er over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid. Ook legt de raad van toezicht regelmatig locatiebezoeken af.
De raad van toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorggerelateerde kennis, bestuurszaken, juridische zaken, HRM, kwaliteit, identiteit, financiële zaken en ICT.

De volgende stromingen binnen het gereformeerd protestantisme zijn vertegenwoordigd in de raad van toezicht: Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) of Oud Gereformeerde Gemeenten (oGG) (in Nederland), Gereformeerde Gemeenten (GG), Hersteld Hervormde Kerk (HHK), Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Binnen de raad van toezicht gaan de leden op respectvolle wijze met elkaar om, er heerst een professionele, maar ook ontspannen en vriendelijke sfeer.

Belangrijke thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • proactief inspelen op kansen en bedreigingen in de markt en hiermee in samenhang het nadrukkelijker en beter profileren richting cliënten, opdrachtgevers en financiers. Met de bestuurder de strategie en koers hierin bepalen;
 • toename van de productiviteit en een structureel financieel gezond resultaat voor de organisatie;
 • in goede banen leiden van het besluitvormings- en keuzeproces inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ggz-organisaties;
 • borgen van het hoge kwaliteitsniveau en de hiermee samenhangende goede scores op cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in een complexe organisatie;
 • inzicht in spanning en kansen in de relatie tussen markt en publieke doelen;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief;
 • affiniteit met de doelstelling van Eleos;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van Eleos te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent.
 • voldoende tijd en toewijding om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de raad van toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel voorzitter

 • Beschikt over de autoriteit en het natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen.
 • Is een goede gespreks- en sparringpartner van de raad van bestuur.
 • Heeft ervaring met het besturen en of toezicht in een organisatie in de publieke sector, bij voorkeur in de zorg.
 • Heeft kennis van en affiniteit met de breedte van de (kerkelijke) achterban van Eleos.
 • Staat midden in de samenleving, beschikt over een brede maatschappelijke binding en netwerk.
 • Heeft voldoende tijd om de rol van voorzitter in te vullen.
 • Onderschrijft de protestants-christelijke grondslag van Eleos en is actief belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken of van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland/ Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

Specifiek profiel algemeen lid (profiel identiteit)

 • Beschikt over inzicht in kwesties die de identiteit van christelijke organisaties raken.
 • In staat om vanuit het perspectief van de toezichthouder te oordelen over identitaire aspecten van bestuursbesluiten.
 • Heeft bij voorkeur pastorale ervaring.
 • Heeft kennis van en affiniteit met de breedte van de (kerkelijke) achterban van Eleos en stelt zich daarbinnen verbindend op.
 • Kennis van of affiniteit met de ggz-sector strekt tot aanbeveling.
 • Staat midden in de samenleving, beschikt over een brede maatschappelijke binding en netwerk.
 • Onderschrijft de protestants-christelijke grondslag van Eleos en is actief belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken of van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland/ Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Eleos en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Kan onbevangen opereren tegenover de raad van bestuur en collega-toezichthouders en t.o.v. de kwesties die spelen voor Eleos.
 • Kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Teamplayer.
 • Vertrouwenwekkend.
 • Zakelijk, stevig en nuchter.
 • Integer en standvastig.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Omwille van een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht is het gewenst dat bij gelijke kwaliteit een van beide vacatures wordt ingevuld door een vrouwelijke kandidaat.

Beide kandidaten zullen mogelijk deel uit gaan maken van een van de commissies in de raad van toezicht; dit betreft de kwaliteits-, de audit- en de remuneratiecommissie. Indien de ene kandidaat actief belijdend lid is van de Christelijke Gereformeerde Kerken is het gewenst dat de andere kandidaat actief belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland/ Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en vice versa.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

In overleg met de raad van toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, een lid van de raad van toezicht en de bestuurder. De eindkandidaat heeft, in het kader van het adviesrecht, tevens een gesprek met (een afvaardiging van) de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • De heer drs. E. Dijkgraaf RA (vacature voorzitter), bel 06-11789689 of mail naar elbert.dijkgraaf@concepts.nl.
 • Dhr. Dr. A. Huijgen vdm (vacature portefeuille identiteit), bel 06-42584082 of mail naar ahuijgen@tua.nl.

Contact en solliciteren

U kunt solliciteren door een brief met uw persoonlijke motivatie en CV te sturen naar marianne.linge@eleos.nl.