Kerninformatie

Raad van Bestuur
Dhr. drs. G. Buijs MSM

Eerste geneeskundige
Dhr. drs. E. de Jong

Raad van Toezicht
Dhr. drs. G. Dijkgraaf (voorzitter)
Dhr. N. Gerritsen
Dhr. mr. M.J.W. Hoek
Dhr. ds. A. Huijgen
Mw. drs. M.R. Koopman-Draijer
Dhr. J.C. Moerland

Cliënttevredenheid
Eleos meet de cliënttevredenheid. Hiervan staat in deze tabel per zorgvorm een samenvattend cijfer. Voor meer informatie, o.a. over de waardering van de aandacht voor de geloofsbeleving, klik hier.

 

 Behandeling
Ambulante behandeling7.4
(Dag)klinische behandeling7.7
Beschermend wonen7.8
Specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding)7.5

 

Medewerkers

Peildatum 1 januari 2016  
Aantal personeelsleden met vaste uren522(355.03 fte)
Aantal oproepkrachten52 
Aantal stagiairs12(8,47 fte)


Jaardocument
Ieder jaar publiceert Eleos een jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Hierin leggen wij verantwoording af van de manier waarop wij het geld besteed hebben dat wij uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet hebben ontvangen. Dit jaardocument is geplaatst op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Kwaliteit / keurmerken

  
Eleos voert het Keurmerk Christelijke Zorg. Dit keurmerk heeft als doelstelling kwaliteit en identiteit van christelijke zorg inzichtelijk te maken. Het keurmerk geeft aan dat de gegeven identiteit geborgd is in het gehele beleid van de organisatie. 
Eleos heeft het Keurmerk Basis-ggz.

Fondsenwerving / ANBI-status
Eleos heeft een bescheiden eigen fondsenwerving en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan Eleos in aanmerking komt voor belastingaftrek. 

 20162015
Bijdrage uit kerken€ 106.133103.446
Giften van particulieren€ 64.70837.388
Legaten€ 41.5373.029
Totaal€ 212.378

143.863


Waaraan besteden we uw gift?
De hulp die Eleos biedt, wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet. Ook is er aanbod wat particulier betaald moet worden, omdat het niet onder een van beide financieringsvormen valt. Denk hierbij aan relatietherapie en preventiecursussen.
Met de giften die Eleos ontvangt betalen we de zaken die we niet op een andere manier kunnen financieren. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

  • De kosten van de opleiding tot gz-psycholoog en klinisch psycholoog voor Eleos-medewerkers
  • Het opleiden van cliënten tot ervaringsdeskundigen
  • Onderzoek naar geloof en hulpverlening (binnen het Eleos expertisecentrum geloof en hulpverlening)

Wilt u een gift overmaken voor Eleos?
Dan kan dit via bankrekeningnummer NL63ABNA0929717945 t.n.v. Stichting Eleos te Amersfoort, met vermelding van ‘gift’. Hartelijk dank!