Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. 

Persoonlijke begeleiding

Iedereen die ambulante woonbegeleiding ontvangt, krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze vaste begeleider voert de begeleidingsgesprekken en zal het meeste contact met u onderhouden. Het is mogelijk, afhankelijk van de omvang van de zorgvraag, dat er een tweede begeleider komt om u te begeleiden.

Soort begeleiding
Begeleiding betekent niet dat de ambulant woonbegeleider allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden. Tijdens een bezoek bespreekt u met uw begeleider waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Met behulp van de gesprekken leert u de problemen die voortkomen uit uw psychische problematiek, herkennen en voorkomen. Bij de woonbegeleiding gaan we uit van uw mogelijkheden, deze vormen het uitgangspunt van de begeleiding. 
Ambulante woonbegeleiding kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; medicijngebruik; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.
Sociale contacten zijn belangrijk. Het hebben en onderhouden van contacten met familie, omgeving en kerkelijke gemeente is een belangrijk aandachtsgebied van ambulante woonbegeleiding. De begeleider ondersteunt u om initiatieven te nemen in contacten.

Een zinvolle dagbesteding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van structuur en voldoening in het leven. Als het nodig is, biedt de ambulant woonbegeleider ook hulp bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

Begeleidingsplan
De ambulant woonbegeleider stelt samen met u een begeleidingsplan op. Hierin wordt o.a. verwoord welke doelen u wilt bereiken met de begeleiding, wat u en uw begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Tussendoor kijkt u samen met uw begeleider regelmatig naar het behandelplan. Als de doelen te makkelijk of te moeilijk blijken te zijn, dan wordt het plan tussentijds aangepast.


Andere informatie over woonbegeleiding thuis

Andere informatie over woonbegeleiding 

VESTIGINGEN