Specialistische begeleiding thuis

Specialistische begeleiding thuis (voorheen ambulante woonbegeleiding) van Eleos biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. 

Persoonlijke begeleiding

Iedereen die specialistische begeleiding thuis ontvangt, krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze vaste begeleider voert de begeleidingsgesprekken en zal het meeste contact met u onderhouden. Het is mogelijk, afhankelijk van de omvang van de zorgvraag, dat er een tweede begeleider komt om u te begeleiden.

Soort begeleiding
Begeleiding betekent niet dat de specialistisch begeleider allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden. Tijdens een bezoek bespreekt u met uw begeleider waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Met behulp van de gesprekken leert u de problemen die voortkomen uit uw psychische problematiek, herkennen en voorkomen. Bij de specialistische begeleiding thuis gaan we uit van uw mogelijkheden, deze vormen het uitgangspunt van de begeleiding. 
Specialistische begeleiding thuis kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; medicijngebruik; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.
Sociale contacten zijn belangrijk. Het hebben en onderhouden van contacten met familie, omgeving en kerkelijke gemeente is een belangrijk aandachtsgebied van begeleiding thuis. De begeleider ondersteunt u om initiatieven te nemen in contacten.

Een zinvolle dagbesteding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van structuur en voldoening in het leven. Als het nodig is, biedt de specialistisch begeleider ook hulp bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

Begeleidingsplan
De specialistisch begeleider thuis stelt samen met u een begeleidingsplan op. Hierin wordt o.a. verwoord welke doelen u wilt bereiken met de begeleiding, wat u en uw begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Tussendoor kijkt u samen met uw begeleider regelmatig naar het behandelplan. Als de doelen te makkelijk of te moeilijk blijken te zijn, dan wordt het plan tussentijds aangepast.


Andere informatie over specialistische begeleiding thuis

Andere informatie over woonbegeleiding 

VESTIGINGEN