Persoonlijkheidsstoornis

Van een persoonlijkheidsstoornis wordt gesproken wanneer iemand ten gevolge van zijn persoonlijke eigenschappen niet redelijk kan functioneren in verschillende sociale situaties. Denk bij dit laatste aan familie- en vriendschappelijke relaties en aan werk of studie.

Eleos helpt

Zorgaanbod Eleos
Als problemen ten gevolge van iemands persoonlijkheid ernstig zijn zodat hij of zij op verschillende levensterreinen als het ware vastloopt en de persoon in kwestie is gemotiveerd daar wat aan te gaan doen, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Een vuistregel hierbij is: eerst proberen of de minst intensieve vorm van hulpverlening voldoende helpt en als dat niet het geval blijkt te zijn pas overstappen op een intensievere vorm. Men noemt dat stepped care.
Ook bij Eleos zijn zowel intensieve als minder intensieve vormen van hulpverlening mogelijk. Voor de behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek wordt meestal psychotherapie ingezet, omdat gebleken is dat dat het meeste effect heeft op de langere termijn.

 • Ambulante zorg. Middels gesprekken, bijvoorbeeld eens per twee weken, wordt gezocht naar andere, gezondere manieren om in het leven te staan. Er kan zo nodig worden gestreefd naar minder crisissituaties of gewerkt worden aan een betere dagstructuur. Soms wordt gekozen voor een individuele behandeling waarbij e-health een onderdeel kan zijn van uw behandeling (lees hierover meer), soms ook voor een groepsbehandeling. Daarnaast kunnen er, wanneer dat nuttig of nodig lijkt relatiegesprekken of gezinsgesprekken worden georganiseerd.  
 • Dagklinische behandeling. Afhankelijk van het soort problemen, maar ook van de regio waarin men woont, wordt therapie aangeboden van één tot zes dagdelen per week. Deze behandeling duurt gewoonlijk negen maanden tot een jaar. De therapie kan zich bijvoorbeeld richten op daadwerkelijke verandering van bepaalde persoonlijkheidskenmerken of op het anders leren omgaan daarmee. Veel van de behandeling zal groepsgewijs plaatsvinden. Eleos biedt deze behandeling op locatie de fontein in Bosch en Duin. Het wordt gegeven vanuit de schematherapie en vanuit de mentalisation based treatment. Beide vormen van psychotherapie zijn effectief gebleken.   
 • Klinische behandeling. Op de locatie de fontein in Bosch en Duin is een afdeling waar mensen met persoonlijkheidsproblemen en –stoornissen kunnen worden behandeld gedurende circa een half jaar tot negen maanden. Er wordt gewerkt met de schematherapie, een behandelvorm die zich richt op het veranderen van vaste en niet helpende patronen in gedrag, denken en voelen die mensen in de loop van hun leven zich hebben aangeleerd.. Ook hier wordt veel gebruik gemaakt van groepstherapie.

Links

 • www.moeilijkemensen.nl
  Een website met informatie voor cliënten en hulpverleners over persoonlijkheidsstoornissen.
 • www.psyq.nl
  Een site van Parnassia over psycho-medische vragen met apart dossier over persoonlijkheidsstoornissen. 
 • www.psychowijzer.nl
  Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid over  uiteenlopende psychische problemen.
   

Zie ook dossier borderline.