Eetstoornis

Bij mensen met een eetstoornis is er sprake van verstoord eetgedrag. Waar eten normaal een gezellig gebeuren kan zijn, zijn personen met een eetstoornis zo sterk bezig met eten en hun gewicht dat het eten een obsessie is geworden.

Eleos helpt

Behandeling van eetstoornissen

 • Behandeling bij anorexia nervosa
  De behandeldoelen bij patiënten met anorexia nervosa zijn onder andere het herstellen van een gezond gewicht, het normaliseren van het eetpatroon, de ontwikkeling van een normale kijk op zichzelf, herstellen van honger- en verzadigingsgevoel  en van de lichamelijke en psychische bijverschijnselen als gevolg van ondervoeding en overgeven. Bij de behandeling van anorexia zijn verschillende mensen betrokken namelijk een arts, een therapeut voor de individuele behandeling, een systeem-/gezinstherapeut en een diëtiste.
 • De arts
  Bij de start van de behandeling maakt de arts een globale lichamelijke beoordeling van de patiënt. Er wordt bloedonderzoek gedaan.   Bij zeer ernstig en dus levensbedreigend gewichtsverlies  zal ook de kinderarts er bij betrokken worden  Er worden groeigegevens opgevraagd en het gezonde streefgewicht wordt bepaald.
  In het begin van de behandeling ligt de nadruk met name op het lichamelijk functioneren. Wanneer een patiënt lichamelijk in slechte conditie is, is deze niet in staat te profiteren van de behandeling. Daarom wordt er in overleg met de patiënt, de ouders, de arts, diëtist en de therapeuten besproken naar welk gewicht toegewerkt gaat worden om baat te kunnen hebben van de therapie. Er vindt vanzelfsprekend regelmatige gewichtscontrole plaats.
 • De diëtist
  Er wordt nauw samengewerkt met een diëtist. Deze kan werkzaam zijn bij de instelling zelf, of komt van buiten. Met de diëtist wordt een eetprogramma opgesteld dat erop gericht is om het gezamenlijk vastgestelde streefgewicht te gaan halen. De mate waarin iemand per week gaat aankomen, wordt in overleg met de diëtist en de therapeut vastgesteld, maar als richtlijn wordt een halve kilo per week genomen.
 • De individuele therapie
  Het lijkt zo simpel wat hierboven beschreven is, maar in gewicht toenemen is iets wat iemand met anorexia juist niet wil. De motivatie voor de behandeling is daarom aan het begin niet zo groot. Iemand wordt vaak door de omgeving gedwongen of gaat in behandeling omdat zij helemaal vastloopt in het dagelijkse functioneren: school lukt bijvoorbeeld niet meer en zij kan niet meer meedoen met activiteiten van leeftijdsgenoten. Dat zorgt ervoor dat de patiënt wel is aangemeld, maar eigenlijk nog steeds niet wil aankomen. Dit dilemma wordt in de individuele therapie besproken zodat de motivatie van de patiënt voor behandeling kan gaan toenemen. Dit helpt om het eetschema wat is vastgesteld beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast komen ook de gevoelens van de patiënt aan de orde, zoals hoe moeilijk iemand het vindt om te gaan eten, en de gevoelens van schaamte en falen die de stoornis oproept. Als iemand met anorexia moet gaan eten roept dat angst op. In de individuele therapie leert de patiënt met deze gevoelens omgaan. Vrienden en vriendinnen om haar heen zijn al lange tijd erg bezorgd om haar geweest. Ze kan bang zijn, dat als ze weer gaat eten ze minder aandacht van haar vriendinnen krijgt. Het gaat hier om de vraag hoe zij haar sociale contacten onderhoudt zonder eetprobleem. 
 • Systeem/gezinstherapie
  Relaties met gezinsleden en buiten het gezin zijn belangrijk bij de behandeling van eetstoornissen. Daarom is er in de behandeling aandacht voor de zo genoemde systeemaspecten. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden:
  • voorlichting over de stoornis aan naastbetrokkenen: kinderen, ouders, school, kerk etc.
  • ouder/partnerbegeleiding: partners en of ouders steunen in het proces dat zij doormaken
   wanneer hun kind aan een eetstoornis lijdt, en hen coachen in de begeleiding van hun kind
  • gezinsbehandeling: bij gezinsbehandeling wordt met de patiënt en het gezin gezocht naar de
   betekenis van de eetstoornis in de relaties van de gezinsleden. Het gezin wordt geholpen een weg te vinden die door de gezinsleden als helpend ervaren wordt. Gaandeweg de behandeling kan er ook met delen van het gezin gesproken worden.
 • Behandeling bij boulimia
  De behandeling van boulimia vindt met name plaats via cognitieve gedragstherapie. Er kan volgens een behandelprotocol gewerkt worden waarbij patiënt een eigen werkboek bijhoudt. De behandeling bestaat uit 24 bijeenkomsten. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om de invloed van iemands gedachten op zijn of haar gevoelens en gedrag. Er wordt gekeken of iemands gedachten – deze zijn vaak negatief – hem of haar helpen om minder problemen te ervaren. Als gedachten niet ‘helpend’ zijn, wordt er gezocht naar andere, meer adequate, manieren van denken. Tijdens de behandeling wordt ook het problematisch gedrag in kaart gebracht en de omstandigheden waarin dat gedrag voorkomt. Daarna helpt de therapeut om met beter passende gedragspatronen te reageren op omstandigheden.

Zorgaanbod
Bij Eleos Dordrecht is er een behandelaanbod voor jongeren met anorexia nervosa of boulimia. In de andere regio’s wordt afzonderlijk per situatie beoordeeld of de aanmelding in behandeling wordt genomen of dat er door wordt doorverwezen naar speciale afdelingen en/of klinieken. Ditzelfde geldt voor de behandeling van volwassenen met eetstoornissen. Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer.

Verder lezen

 • H.W. Hoek, Omgaan met eetproblemen, een leidraad voor patiënten en hun omgeving, Kosmos-Z&K Uitgevers.
 • J. Spaans, Slank, slanker, slankst, over anorexia nervosa en wat je eraan kunt doen, uitgeverij Boom.
 • J. Spaans, Ik eet als niemand het weet, over boulimia nervosa en wat je eraan kunt doen, uitgeverij Boom.
 • U. Schmidt & J. Treasure, Beetje bij beetje beter, een overlevingspakket voor mensen met boulimia en vreetbuistoornissen, SWP
 • J. Vanderlinden, Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen, Terra- Lannoo
 • J. Vanderlinden, Boulimia en eetbuien overwinnen,  Lannoo
 • Angelique Bols, leven met God en een eetstoornis.  Motief (onderdeel van Buijten&Schipperheijn)

Links

Sites met meer info

Voor mantelzorgers van iemand met een eetstoornis

 • www.labyrint-in-perspectief.nl 
  Familieleden en partners van mensen met een eetstoornis kunnen terecht bij Stichting Labyrint-in-perspectief. Dit is een landelijke zelfhulporganisatie van en voor familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening. Telefonische hulplijn 0900-2546674  (€ 0,20 p/min)
 • www.fondspsychischegezondheid.nl

Site met informatie over uiteenlopende psychische problemen, waaronder eetstoornissen.

Site naar aanleiding van de landelijke dag psychische gezondheid

Sites van instellingen waar behandeling wordt geboden

 • www.centrumeetstoornissen.nl
  Het behandelcentrum voor eetstoornissen van Rivierduinen, Oegstgeest/Leidschendam. Via deze site kun je ook een zelftest doen.
 • www.amarum.nl
  Centrum voor eetstoornissen in Gelderland en Overijssel, starten in het najaar een polikliniek voor (jonge) kinderen met een eetstoornis, en mogelijk ook een deeltijdprogramma.
 • www.ziezozelfhulp.nl
  Zelfhulporganisatie voor mensen met een eetstoornis, en mensen in hun naaste omgeving. Op de site kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief.
 • www.humanconcern.nl
  Hulpverlening aan mensen met een eetstoornis, evenals hun omgeving, in de vorm van e-mailtherapie, groepstherapie en individuele therapie. De hulpverlening is gebaseerd op de combinatie van ervaringsdeskundigheid en professionaliteit.
 • www.hezelfhulp.nl
  Een zelfhulporganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid informatie, voorlichting en hulp biedt aan mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Is verbonden aan Altrecht.
 • www.eetbuien.nl
  Website van de organisatie Artiva, welke begeleiding biedt (individueel of in groepsverband) aan mensen met kleine en grote eetproblemen.
 • www.altrecht.nl/rintveld                                                     
  E-mail: rintveld@altrecht.nl
  Rintveld, centrum Eetstoornissen, is een gespecialiseerde afdeling voor kinderen, jeugd en volwassenen met een eetstoornis. De afdeling biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten met anorexia, boulimia nervosa, atypische eetstoornissen en jongeren tussen de 14 en 18 jaar met obesitas en ongecontroleerd eetgedrag, ook wel bekend als eetbuistoornis (Binge Eating Disorder). Behandeling kan zowel poliklinisch, klinisch als in deeltijd of dagbehandeling plaatsvinden.
 • www.accare.eu 
  Accare – Centrum voor Eetstoornissen
  Zij behandelen de verschillende eetstoornissen van kinderen en jongeren uit heel Nederland op twee locaties: een polikliniek en een (opname)kliniek in Smilde en een polikliniek in Almere.
  In de poliklinieken bieden zij diverse behandelmogelijkheden aan, waaronder gezinstherapie, begeleiding door diëtist, oudergroep en groeps- en individuele behandeling voor de jongere(n) zelf.
  Ook bieden zij daar de meergezinsdagbehandeling, waarbij er met meerdere gezinnen samen aan de problemen gewerkt wordt. Hier kan men van elkaar leren en elkaar steunen, deze behandeling wordt erg gewaardeerd door de deelnemende jongeren en ouders. 
 • www.novarum.nl
  Novarum
  Gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen Amsterdam
  Novarum is een gespecialiseerd centrum voor eetstoornissen in hartje Amsterdam. Het biedt zowel klinische als poliklinische behandeling aan mensen met anorexia, boulimia, binge eating disorder en obesitas uit heel Nederland. 

Sites van instellingen/personen die behandeling bieden met aandacht voor christelijke identiteit

Christelijke hulpverleningsinstelling, onder andere voor de behandeling van eetstoornissen.


 

 ervaringsverhalen eetstoornis
     op onze jongerensite Mindguide

overige ervaringsverhalen