Autisme

Autismespectrumstoornissen vormen een groep stoornissen die verwant zijn aan autisme. Alle mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben moeite met het inschatten en begrijpen van sociale interactie. Dat vormt de kern van hun problemen. 

Omgaan met ASS

Opvoeding en een kind met ass?
De opvoeding van een kind met een autismespectrumstoornis stelt hoge eisen aan ouders. Het is belangrijk dat ouders in de opvoeding niet de diagnose centraal stellen. Het gaat er om te ontdekken wat het kind van hen vraag. Als iets in het kind hen bevreemdt of voor bijzondere vragen stelt, is het voor ouders de uitdaging om het kind te begrijpen en er op een passende manier op te reageren. Dat kan betekenen dat algemene opvoedingsprincipes aangescherpt of aangepast moeten worden.
Voor kinderen met een autismespectrumstoornis kan het bijvoorbeeld nodig zijn om extra duidelijkheid en structuur te bieden, omdat het kind anders te veel prikkels moet verwerken en daardoor van streek raakt.
Kinderen met een stoornis in het autismespectrum hebben vaak extra of andere uitleg nodig. Veel kinderen hebben baat bij ondersteuning van taal door plaatjes of gebaren. Voor hen is het in het algemeen prettig als mensen niet te snel, eenvoudig en duidelijk met hen praten.
Net als ieder ander kind heeft een kind met een autismespectrumstoornis behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dat betekent dat ouders warmte bieden en daarbij geen warmte terug verlangen. Kinderen met autisme zijn niet ongevoelig voor sfeer en warmte. Voor hen is het prettig als opvoeders de tijd nemen en rustig blijven. Dat kan angst en conflicten voorkomen.
Bij de veiligheid en warmte hoort ook het waarderen van eigenheid. Dat betekent dat ouders hun kind niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Mensen met autisme hebben hun eigen kracht en hun eigen gave. Ze zijn bijvoorbeeld oprecht en eerlijk. Ze kunnen verhalen vaak goed navertellen. In het algemeen houden ze van orde en netheid.
Als ouders extra investeren in deze drie aspecten van de opvoeding, kan dat de omgang met hun kind positief beïnvloeden.
 
Wat kan de omgeving doen?
De wereld voor iemand met een stoornis in het autismespectrum kan verwarrend en onduidelijk voorkomen. Iemand met een stoornis in het autismespectrum geeft ieder ding wat gehoord, gezien, geroken wordt opnieuw een plaats in zijn hoofd. Dit resulteert in korte tijd in een druk en vol hoofd, met vermoeidheid en de behoefte aan isolatie ten gevolg. Voor de mensen in de omgeving is het belangrijk om dit te weten en er rekening mee te houden. Om hierin tot steun te zijn, zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

 • Wees duidelijk
  Duidelijkheid betekent dat in een verhaal of vraag persoon, tijd en plaats helder zijn. Geef geen boodschappen met een dubbele betekenis. Mensen met autisme vinden het meestal moeilijk om beeldspraak te begrijpen. Wees ook duidelijk bij het plannen van activiteiten en maak heldere afspraken. 
 • Praat niet te snel
  Mensen met autisme hebben er tijd voor nodig om dat wat gezegd wordt te verwerken. 
 • Vestig de aandacht op hoofdzaken
  Mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben vaak moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Ze worden geholpen als hun gesprekspartner de aandacht richt op hoofdzaken. 
 • Neem geen dingen over
  Er is een grote variatie in de mate waarin mensen met een stoornis in het autismespectrum een zelfstandig leven kunnen leiden. Bij mensen met PDD-NOS en het syndroom van Asperger lukt dat in het algemeen beter dan bij mensen met klassiek autisme. Het is belangrijk om erop te letten dat hen geen dingen onnodig uit handen worden genomen.

Tips voor mensen met een ass

 • Maak een sterkte/zwakte analyse
  Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen op bepaalde terreinen opmerkelijk sterke kanten hebben. Het is belangrijk om deze sterke kanten helder te maken. Dit kan door een zogenoemde sterkte/zwakte analyse. Zo’n analyse laat zien waar zwakke punten liggen, maar geeft gelijk aan welke mogelijkheden er zijn en welke talenten iemand heeft 
 • Zorg voor structuur
  Structuur is belangrijk voor mensen met autisme. Deze structuur kan iemand voor een deel ook zelf aanbrengen, eventueel met hulp van andere mensen. 
 • Informeer anderen
  Een autismespectrumstoornis kan schaamte en een gevoel van minderwaardigheid veroorzaken. Dan wordt de stoornis meestal verzwegen. Dit is vaak niet verstandig. Als een aantal omstanders op de hoogte is en weet hoe zij met iemand met een autismespectrumstoornis kunnen omgaan, werkt dit vaak verdiepend en verrijkend in het contact.


 

 het ervaringsverhaal van Andrea
     die in een jeugd-woonvorm woont

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die een oudercursus volgde

andere ervaringsverhalen


 

Wilt u weten wat Autisme is en hoe het is om daarmee te moeten leven? Bekijk dan de aflevering uit de serie Doe even normaal (NTR) http://bit.ly/1mLu3or
Informatie over de serie op: http://bit.ly/1oGbx4E