ADHD

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn het levenslang problemen hebben met concentratie, het moeite hebben met organiseren, hyperactiviteit, overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

Eleos helpt

Eleos volgt de landelijk opgestelde richtlijnen voor de behandeling van ADHD. Om in aanmerking te komen voor behandeling, is een verwijzing van de huisarts nodig. De behandeling van ADHD zoals hier omschreven, wordt ambulant gevolgd. Dat betekent dat men niet opgenomen hoeft te worden. De cliënt heeft bij Eleos op afspraak gesprekken. Deze worden individueel of in een groep gehouden.
In de behandeling van ADHD komen nagenoeg altijd vier centrale onderwerpen aan de orde;

  1. voorlichting
  2. medicatie 
  3. coaching  
  4. contact met lotgenoten

Voor de medicatie is een artsencontact mogelijk. Voorlichting krijgt de eerste aandacht bij intake, diagnostiek en bij het eventueel instellen op medicatie. Meer uitgebreide voorlichting en coaching vinden vooral plaats in twee afzonderlijke delen van een cursusprogramma. In beide cursusdelen wordt gestreefd naar een optimaal functioneren van het lotgenotencontact.

Cursusdeel I is gericht op leren omgaan met de algemene gevolgen van ADHD die min of meer voor alle cliënten van toepassing zijn. Cursusleiders zijn een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psycholoog. Er zijn zes bijeenkomsten. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. De volgende onderwerpen komen o.a. ter sprake: het leren plannen, het omgaan met dag- en weekstructuur, agendabeheer, afspraken nakomen, zelfbeheersing, administratie en het omgaan met geld.
Cursusdeel II kent dezelfde structuur in samenstelling en opzet. Deze training is echter minder algemeen gericht. De deelnemers werken aan eigen persoonlijke doelstellingen. De cursus is daardoor meer themagericht. De praktijk speelt zich thuis af en de doelen en ervaringen worden in de groep besproken.
Niet op iedere locatie worden alle behandelingen geboden. Kijk hier voor het behandelaanbod.

Omdat ADHD vaak samengaat met andere klachten, kan het soms betekenen dat er aanvullende hulp nodig is in de vorm van intensievere individuele behandeling door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. 

Bij Eleos kan e-health een onderdeel zijn van uw behandeling. Lees hierover meer

Rol van partners en familieleden
Al bij het begin van de behandeling hebben gezins- en/of familieleden een belangrijke rol. Zij zijn nodig voor het aanvullen van informatie ten behoeve van de diagnostiek. Ook zullen er bij hen de nodige vragen leven. Samenleven met iemand die last heeft van ADHD brengt specifieke vragen met zich mee. Het vaststellen van de diagnose is vaak voor alle betrokkenen een opluchting, omdat het een verklaring geeft voor langdurige problemen. Deze kunnen nu beter begrepen worden. Voor gezins- en familieleden verschaffen de diagnostiek en behandeling enerzijds duidelijkheid over de beperkingen van de persoon die ADHD heeft, maar anderzijds komt er ook zicht op zijn of haar mogelijkheden.

Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling van ADHD bij volwassenen duurt gemiddeld een jaar. Verlenging in de vorm van bijvoorbeeld een intensievere behandeling is mogelijk als de cliënt en het behandelteam dit nodig vinden.

Verder lezen

  • Kathleen G. Nadeau (1999), Aandacht, een kopzorg? Over het leven met ADHD/ADD, Uitgeverij Harcourt.
  • Anne Dekker (2000), Ze noemen het AD(H)D, Uitgeverij Harcourt. 
  • Sandra Haafkes & Ineke Venema-Bos (2002), Volwassenen & ADHD, Uitgeverij Harcourt. 
  • Harold Wenning & Miquel Santana e.v. (2002), AD(H)D, een volwassenen benadering, Uitgeverij Harcourt. 
  • Sandra Kooij en Arga Paternotte (2001), In kort bestek: ADHD bij volwassenen, Uitgave via Vereniging Balans.

Links

 

 

 het ervaringsverhaal van een moeder
     die de oudercursus volgde

 het ervaringsverhaal van Ilse 
     die ambulante woonbegeleiding kreeg

 andere ervaringsverhalen