Specialistische ondersteuning bij de huisarts

Voor huisartsen en andere verwijzers is het niet altijd eenvoudig om psychiatrische problemen bij kinderen te onderkennen en gericht te verwijzen. Daarom krijgen ze daarbij hulp van specialistische ondersteuning in de huisartsenpraktijk (SOH) bij kinder- en jeugdpsychiatrie. De SOH heeft specifieke kennis van psychische problemen en kan daarom de klachten snel in kaart brengen en wanneer nodig verwijzen. Ook kortdurende behandeling van de SOH is mogelijk, waardoor de zorg sneller en laagdrempeliger is voor kind en ouders. 

Sinds november 2016 is GZ-psycholoog Els Versteegt vanuit Eleos aan de slag als SOH. Vier uur per week houdt zij praktijk bij twee huisartsen in Ede. 

Eerste plaats voor de hulpvraag
“De SOH is een nieuwe functie en een pilot in Ede. Het doel is dat hulp laagdrempeliger, dichterbij geboden kan worden en dat we cliënten sneller kunnen helpen. De problematiek die ik bij cliënten van huisarts tegenkom is over het algemeen  milder dan die op de behandellocatie van Eleos in Ede. Het is de eerste plaats waar ouders met hun kinderen aankloppen voor hulp.” 

Onnodig doorverwijzen naar ggz voorkomen
“Ik ben vooral bezig om in te schatten welke hulpvraag ouders en kinderen/jongeren  hebben, welke hulpvraag er achter de hulpvraag zit en waar ze het beste geholpen kunnen worden. Soms voer ik zelf de behandeling uit, als ik inschat dat vijf contacten voldoende zijn of ik bied overbruggende zorg. Als ik vermoed dat er meer of een andere vorm van behandeling nodig is, verwijs ik ze door naar een ggz-instelling, jeugdhulpverlening, sociaal team of naar de eerste lijn. Het voordeel is dat ik, met mijn achtergrond als GZ-psycholoog, onnodige doorverwijzingen naar de ggz kan voorkomen en kinderen en jongeren sneller op de juiste plek hulp krijgen. Als de huisarts twijfelt word ik ingeschakeld voor consultatie.”

Grote diversiteit in problematiek
“Het soort problemen dat ik tegenkom is erg divers. Vorige week nog heb ik een jongen doorverwezen naar revalidatiecentrum Klimmendaal voor een breed onderzoek gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden. Maar ook kinderen en jongeren met gedrags-, stemmings- of psychosociale en sociaal-emotionele problemen kom ik veel tegen, waarbij er vaak ook veel systeemproblematiek in brede zin een rol speelt. Het is dan regelmatig ook zinnig om de sociale teams te betrekken. Dit vind ik het leuke van mijn werk, ik kijk meer in de breedte, en krijg een kijkje in de keuken van de huisarts.”