Cliëntenraden

De cliëntenraden vertegenwoordigen de cliënten van Eleos bij het management van de organisatie en behartigen de belangen van cliënten, patiënten en bewoners van de woonvormen. De cliëntenraden zijn zelfstandig en ontlenen hun bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ). De cliëntenraden zijn er niet voor klachten van persoonlijke aard, maar alleen voor zaken van gezamenlijk belang.

De centrale cliëntenraad

 • schenkt aandacht aan de wensen, ideeën en verlangens van de cliënten;
 • toetst de kwaliteit van de zorg;
 • adviseert de Raad van Bestuur over belangrijke zaken als:
  • verhuizing of verbouwing
  • klachtenregeling
  • belangrijke wijzigingen van de werkzaamheden
  • veiligheid, hygiëne en privacy
 • adviseert bij de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 • vergadert elke eerste donderdag van de maand in Amersfoort;
 • overlegt regelmatig met de regionale cliëntenraden en incidenteel met de bewonerscommissies.

De regionale cliëntenraden

 • hebben globaal dezelfde taak als de centrale cliëntenraad, maar overleggen met hun eigen regiodirectie;
 • vertegenwoordigen alle cliënten uit de regio;
 • vergaderen eens in de drie maanden: 
  • voor de regio Noord in Zwolle
  • voor de regio Midden in Ede 
  • voor de regio Zuid afwisselend in Hendrik Ido Ambacht, Gouda en Kapelle
 • hebben minstens één lid dat ook in de centrale cliëntenraad zit;
 • hebben regelmatig contact met de centrale cliëntenraad en de bewonerscommissies.

De bewonerscommissie of lokale cliëntenraden

 • richten zich op inspraak en medezeggenschap op de locatie en overleggen met de verantwoordelijke voor de woonvorm;
 • vertegenwoordigen de bewoners van een beschermende woonvorm;
 • vergaderen in overleg op de woonvorm;
 • hebben regelmatig contact met de regionale raden en incidenteel met de centrale cliëntenraad.

De cliëntenraden kunnen voortdurend versterking gebruiken. Stuur een mailtje naar clientenraad@eleos.nl als u meer informatie wilt over de centrale cliëntenraad of de regionale raden.

Onderzoek geloof en pastoraat
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het geloof in de hulpverlening en voor pastorale zorg. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan onder cliënten, hulpverleners en managers. Vervolgens zijn er naar aanleiding daarvan twee rapporten geschreven.

Het eerste rapport gaat over het functioneren van het geloof in de hulpverlening. Is daar voldoende aandacht voor? Wat zouden cliënten graag willen? Waar lopen hulpverleners tegenaan? Antwoorden op deze en andere vragen kunt u vinden in het rapport ‘Gelovig in gesprek’. Dit rapport is in juli 2014 overhandigd aan de Raad van Bestuur. Diverse aanbevelingen uit dit rapport zijn door Eleos overgenomen.

Het tweede rapport gaat over het functioneren van pastorale zorg aan cliënten vanuit hun thuisgemeente, en de samenwerking tussen Eleos en de kerken. Ook hierin zijn de resultaten te vinden van de enquête. Het rapport ‘Pastoraat met passie’ is in juli 2015 overhandigd aan de Raad van Bestuur.

Tijdens het hele traject is deskundig advies ontvangen van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) met betrekking tot de kwaliteit van zowel het onderzoek als het rapporteren. Als u meer informatie wilt, zijn wij u graag van dienst. 

Pastoraal in gesprek
Naar aanleiding van het rapport ‘Pastoraat met passie’ heeft de cliëntenraad, op verzoek van de 'Raad van overleg kerken en Eleos', een aantal aanbevelingen voor pastoraat vanuit de kerkelijke gemeente rond psychisch lijden opgesteld. Deze aanbevelingen zijn te lezen in de folder Pastoraal in gesprek. Een samenvatting is te vinden op het visitekaartje Pastoraal in gesprek. Via clientenraad@eleos.nl is het mogelijk om gedrukte exemplaren van de folder en het visitekaartje te bestellen.

Jaarverslag
Download hier  2016 Jaarverslag Cliëntenraad Eleos.pdf

Contact
Clientenraad Eleos
Printerweg 21
3821 AP  Amersfoort
T 088-892 02 50
E clientenraad@eleos.nl

13 oktober | themadag

Kom in beweging

Regionale cliëntenraden
vergaderen

Regio Noord 
Dinsdag 19 september van 14.00-15.30 in Zwolle

Regio Midden
Maandag 18 september van 19.15-20.45 in Ede

Regio Zuid
datum volgt

Aanmelden via clientenraad@eleos.nl