ANBI-status Eleos

Eleos heeft de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan Eleos in aanmerking komt voor belastingaftrek. 
 
Wilt u een gift overmaken voor Eleos?
Dit kan via IBAN bankrekeningnummer NL63ABNA0929717945 t.n.v. Stichting Eleos te Amersfoort. 
(BIC: ABNANL2A) 
 
Graag met de vermelding ‘gift’. Hartelijk dank! 
 
Adres
Stichting Eleos gereformeerde geestelijke gezondheidszorg
Postbus 2778
3800 GJ Amersfoort
 
RSIN
808370510
 
Doelstelling
Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit onze christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden wij op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.
Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Dit neemt niet weg dat iedereen - ongeacht de levensovertuiging - met een hulpvraag die aansluit bij ons aanbod in behandeling kan worden genomen of begeleiding kan ontvangen.
Onze hulp heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. De hulp die wij bieden komt tot stand in samenspraak met onze hulpvragers. Daarbij sluiten wij aan bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en zoeken we verbinding met hun omgeving.
 
Beleidsplan
 
Activiteiten en financiële verantwoording
Kijk op www.jaarverslagenzorg.nl voor een uitgebreid verslag van de actuele activiteiten. 
 
Bestuurders
Raad van Bestuur: 
Dhr. drs. G. Buijs MSM
Eerste geneeskundige: 
Dhr. drs. E. de Jong
 
Raad van Toezicht
Dhr. drs. G. Dijkgraaf (voorzitter)
Dhr. N. Gerritsen
Dhr. mr. M.J.W. Hoek
Dhr. ds. A. Huijgen
Mw. drs. M.R. Koopman-Draijer
Dhr. J.C. Moerland
 
Beloningsbeleid
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden beloond overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Tevens is de Wet normering topinkomens van kracht. Publicatie van gegevens vindt middels de jaarlijkse verslaglegging plaats. Het personeel wordt beloond conform de CAO-GGZ.